۱۳۸۷ اسفند ۸, پنجشنبه

گفتگو

...
- خب، پس شما همان ده سال پیش با هم ازدواج کردید؟
- درست تر بگویم ما ده سالی هست که همدیگر را date * می کنیم!
- آها... ببخشید... دیدم هر دو حلقه در دست دارید و در مورد خاطرات آشنایی ده سال پیش صحبت می کنید برای همین فکر کردم باهم ازدواج کرده‌اید.
- اگر در رابطه ای باشی که هر لحظه اش برایت تازگی دارد و دائم خودت و طرف مقابلت را می شناسی، در واقع دارید همدیگر را date می کنید حتی اگر نوه داشته باشی.
...


* شناخت همدیگر- قرار گذاشتن

۲ نظر: