۱۳۸۸ خرداد ۱۸, دوشنبه

هوش برتر

یکی از قوانین انتخاب طبیعی داروین این است که موجودات قویتر یا بطور کلی بهتر، در رقابت با همدیگر موفق تر هستند اما یکی از موضوعات مورد بحث بین زیست شناسان این است که چرا آدمهای باهوش تر و تحصیل کرده تر بطور میانگین بچه های کمتری نسبت به افرادی با سطح فرهنگ و هوش کمتر دارند؟ بعبارت دیگر چرا fitness انسانهای باهوش کمتر است؟ آیا هوش و تحصیلات کمتر، بهتر است؟

به نظر من قانون انتخاب طبیعی داروین بیش از آنکه به تعداد فرزندان و قدرت فیزیکی انسان وابسته باشد، به رفتار و توان فکری او پیوند دارد. بعبارت دیگر مرتبه اجتماعی بالا و رفتار بهتر فرزندان از تعداد فرزندان مهمتر می شود. مثلاً قدرت فکری برای بسیاری از ما مهمتر از شکل ظاهری ست. چون یک فرد پیشرو از گروهی از افراد پیرو، موثرتر است. با این حال گاهی به روشنی می بینم که فرهیختگان یک جامعه اهمیت بیشتری به تصور ساختگی خودشان می دهند تا به اثرشان در جامعه و در نتیجه مرتبه اجتماعی شان در جامعه کاهش می یابد. مثلاً عقب نشینی از یک صحنه کارزار که نتیجه آن از دست دادن مرتبه اجتماعی می شود که با فرضیه زندگی بهتر برای انسان باهوش تر تناقض دارد. به نظر من تنها یک تعریف باقی می ماند: آدمهای به ظاهر باهوش و تحصیل کرده ای که منفعل بوده و جایگاه اجتماعی خود یا افرادی از گروه خود را از دست می دهند، در حقیقت باهوش و فرهیخته نیستند! تنازع برای بقا یکی از اصول قوانین انتخاب طبیعی است.