۱۳۹۰ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

حق گفتن

"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it"

با آنکه از قدمت این حرف یک قرن می‌گذرد، هنوز برخی از همزبانان فرهیخته نما تا سخنی را ناخوش می‌دارند برآشفته می‌گردند که «تو حق گفتن چنین حرفی را نداری»! 
اگر ناخوش است می‌توانی گوش خویش برپوشی. به زبان دیگران - که مال دیگران است - چکار داری؟

۱۳۹۰ شهریور ۱۷, پنجشنبه

نظریه- قاپ

تا وقتی که کارهایتان را به شکل مقاله منتشر نکرده‌اید، آنها را بصورت سخنرانی یا پوستر در نیاورید. نمی‌دانید که چقدر «نظریه-قاپ» در دنیا هست.